Правила користування бібліотекою ЦНТУ


Правила користування бібліотекою регулюють відносини бібліотеки з користувачами, визначають їх права та обов’язки згідно з Конституцією України  та  Законами  України  “Про  бібліотеки  та   бібліотечну справу”, “Про вищу освіту”, Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти України та Положення про бібліотеку ЦНТУ.

Бібліотека Центральноукраїнського національного технічного університету є навчальним, науковим, інформаційним  та  культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету і  забезпечує творами друку та іншими   інформаційними  матеріалами   навчальний,  науковий  та виховний процес вищого навчального закладу.

Права користувачів

Право  користування університетською  бібліотекою  надається  здобувачам освіти всіх рівнів, науковцям, професорсько-викладацькому складу, слухачам підготовчого відділення та всім співробітникам ВНЗ.

Сторонні  користувачі та викладачі,  які  працюють в  університеті за сумісництвом, обслуговуються тільки в читальних залах при наявності паспорта.

Читачі повинні ознайомитися з Правилами користування Бібліотекою. Факт ознайомлення засвідчується підписом у читацькому формулярі.

Користування документами з фондів Бібліотеки здійснюється через абонементи, читальні зали, веб-сайт Бібліотеки.

Користувачі мають право:

1.2. Користуватися всіма фондами та електронними ресурсами Бібліотеки;

1.3. Отримувати вичерпну інформацію про склад бібліотечного фонду та інформаційних ресурсів за  допомогою електронного та карткових каталогів;

1.4. Отримувати безкоштовно  повноцінні  консультації при  пошуку та виборі джерел інформації  відповідно до їх запитів;

1.5. Отримувати багатоаспектні консультації щодо роботи з   електронними   ресурсами та самостійної роботи з автоматизованими бібліотечними системами;

1.6. Отримувати консультативну допомогу при створенні бібліографічного апарату  випускних кваліфікаційних робіт, дисертацій, наукових статей.

1.7. Безкоштовно отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, довідкову, художню та методичну літературу:

  • наукову  –  на  2 тижні;
  • навчальну – на 1 семестр, термін користування якою, при необхідності, можна  подовжити ;
  • художню –  на місяць;

1.8. Неопубліковані матеріали (дисертації, автореферати дисертацій, звіти НДР та ін.) видаються з дозволу директора бібліотеки  тільки для опрацювання в читальному залі при наявності паспорта;

1.9. Періодичні видання  у паперовому форматі – тільки для опрацювання в читальному залі;

1.10. Одержувати  документи, або їх копії по міжбібліотечному абонементу (МБА) з науковою метою;

1.11. Брати участь у культурно-масових заходах, що проводить бібліотека .

Обов‘язки користувачів

2.1. Для повноцінного використання інформаційних ресурсів бібліотеки, користувач повинен бути зареєстрованим у ній.  Для цього необхідно:

  • Надати паспорт або документ, що його замінює: службове посвідчення, студентський квиток, аспірантське посвідчення тощо;
  • Ознайомитися з Правилами користування бібліотекою ЦНТУ та заповнити читацький формуляр.

2.2. Сторонні користувачі та викладачі, які працюють за сумісництвом, обслуговуються при наявності паспорту.

2.3. Всі користувачі повинні в разі зміни місця проживання, місця роботи, номера телефону, прізвища тощо -  повідомити бібліотеку та внести правки у читацький формуляр.

2.4. Втрата документа, що посвідчує особу, не знімає відповідальності за отримані  видання. У разі втрати студентського квитка, залікової книжки (індивідуального навчального плану студента), необхідно терміново  повідомити про це  пункти обслуговування бібліотеки.

2.5. Користувач несе персональну відповідальність за стан та збереження отриманих ним документів і за своєчасне повернення їх до бібліотеки.

2.6. При отриманні паперових носіїв інформації, користувач зобов’язаний  звірити їх кількість і  переконатися у  відсутності дефектів, а в разі їх виявлення, повідомити бібліотекаря, бібліографа, який  зробить  відповідну службову позначку. Якщо це не буде зроблено – відповідальність за пошкодження інформаційних джерел несе той,  хто  користувався  останнім.

2.7. Кожного року всі користувачі бібліотеки зобов’язані  пройти перереєстрацію: студенти в вересні-жовтні, всі інші в жовтні-листопаді.

2.8. Здійснювати заміну втраченої чи зіпсованої літератури на таку ж або рівноцінну актуальну літературу (дата видання – останні 5 років). При неможливості здійснення заміни читач повинен зробити ксерокопію видання. Заміна втрачених чи пошкоджених бібліотечних видань фіксується в спеціальному журналі та підтверджується підписами користувача і відповідальної особи, що здійснює заміну;

2.9. Якщо  користувач не виконує вимог по відшкодуванню нанесених ним збитків, то він несе матеріальну або адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2.10. Дотримуватися норм авторського права при копіюванні документів, використанні електронних баз даних та інших об’єктів інтелектуальної власності, що надаються Бібліотекою;

2.11. Користувачі зобов’язані дотримуватися тиші та чистоти в бібліотеці та не користуватися мобільними телефонами.

2.12. Читачi, які завершили навчання у вузі, або звільнились, зобов’язані до отримання диплому чи трудової книжки, повнiстю розрахуватись з бiблiотекою та пiдписати обхiдний лист вусiх пунктах видачi.

Права та обов‘язки бібліотеки

3.1. Обов’язки бібліотеки

Бібліотека своєю діяльністю забезпечує реалізацію прав користувачів на обслуговування, встановлених Законом України  “Про бібліотеки і бібліотечну справу».  Бібліотека обслуговує користувачів згідно із Правилами  користування бібліотекою, розробленими на основі типових правил, затверджених ректором університету.

Бібліотека  зобов’язується:

3.1.1. Формувати свої фонди відповідно до потреб навчально-методичної, науково-дослiдної та культурно-просвітницької  роботи;

3.1.2. Здiйснювати облiк фонду та  забезпечувати його зберігання а також рацiональну органiзацiю та використання своїх ресурсів;

3.1.3. Вивчати інформаційні потреби та здiйснювати бiблiотечно-бiблiографiчне та інформаційно-довідкове обслуговування всіх категорій користувачів вищого навчального закладу, забезпечувати повне та оперативне задоволення їх запитів;

3.1.4. Організовувати диференційоване  обслуговування студентів;

3.1.5. Брати участь у створенні галузевих, регiональних та загальнодержавних баз даних;

3.1.6. Організовувати роботу з користувачами по поширенню знань з основ бібліотекознавства та бібліографії, інформаційної культури, академічної доброчесності та прищеплення  навичок роботи з книгою. З цiєю метою проводити  заняття iндивiдуальнi бесiди, консультацiї та iн. згідно з навчальним планом.

3.1.7. Дотримуватися санітарно-гігієнічних правил зберігання фондів та належних санітарно-технічних умов роботи. Проводити санітарний день щомісяця (останній четверг місяця).

3.1.8. Забезпечувати високу якість послуг та сервісів Бібліотеки через впровадження новітніх електронних технологій, підвищення кваліфікації працівників тощо

3.2. Права бібліотеки

Бібліотека має право:

3.2.1. Визначати розмір заставних коштів, що надаються бібліотеці, як забезпечення виконання зобов’язань щодо повернення цінних одержаних носіїв інформації (книга, компакт-диск  тощо);

3.2.2. Визначати види та розміри компенсаційних коштів, у разі шкоди заподіяної користувачами бібліотеки;

3.2.3. Позбавляти  читача права користування всіма пунктами видачі бібліотечних ресурсів, на строк, який визначає адміністрація бібліотеки, у разі порушення  ним Правил користування бібліотекою.

3.2.4. В разі, якщо деякі користувачі не пройшли перереєстрацію, вважати їх боржниками і не обслуговувати в жодному підрозділі бібліотеки.

3.2.5. Бібліотека має право на захист створених нею баз даних, та інших  власних об’єктів інтелектуальної власності, згідно з чинним законодавством.