Історія бібліотеки ЦНТУ: етапи розвитку, факти, особистості


ЦНТУ веде відлік своєї історії із квітня 1929 року, коли рішенням колегії оргвиконкому на базі вечірнього робітничого технікуму сільськогосподарського машинобудування був створений Зінов’ївський вечірній робітничий інститут сільськогосподарського машинобудування. Діяльність бібліотеки розпочалася з одного пункту видачі літератури й одного співробітника. Назва бібліотеки змінювалася відповідно до зміни назви навчального закладу.

Інститут працював недовго, 26 лютого 1933 року Наркомат важкої промисловості видав наказ № 193 про ліквідацію Зінов’ївського інституту сільськогосподарського машинобудування.

Правонаступником інституту сільськогосподарського машинобудування став Зінов’ївський технікум сільськогосподарського машинобудування. У ті роки обіймає посаду зав. бібліотеки Олександра Іванівна Моїсеєва.

Матеріально-технічний стан навчального закладу значно покращився після ліквідації Інституту сільськогосподарського машинобудування та прийняття його власності на баланс технікуму. Так, у 1940 році бібліотека Кіровоградського технікуму була визнана найкращою серед інших технікумів, підпорядкованих міністерству.

У 1944 р. Кіровоградський технікум сільськогосподарського машинобудування відновив діяльність, перервану війною. Цій події передувала величезна робота з відбудови матеріальної бази навчального закладу. Для забезпечення ефективної навчально-методичної роботи в технікумі студенти та викладачі мали можливість користуватися послугами бібліотеки, працювати в читальному залі. Всі фонди залишились у технікумі, а згодом, частково були передані до обласної наукової бібліотеки.

В середині 50-х років відбулися вагомі зміни в історії нашого навчального закладу, обумовлені виданням Міністерством вищої освіти СРСР двох наказів про створення вечірнього відділення Харківського політехнічного інституту в Кіровограді – наказ за № 387 від 08.05.1956 року та про організацію ректором Харківського політехнічного інституту, професором М.Ф. Семком вечірнього відділення ХПІ у місті Кіровограді на навчально-матеріальній базі технікуму сільськогосподарського машинобудування – наказ за № 425 від 13 червня 1956 року. Велику допомогу новоствореному вечірньому відділенню надав колектив Харківського політехнічного інституту. Інститут виділив для новоствореного вечірнього відділення значну кількість літератури. В 1956 році до інвентарної книжки № 1 бібліотеки записано перший документ.

Наказом № 9 от 29.09.1956 р. Антецьку Ольгу Костянтинівну було зараховано на посаду бібліотекара Кіровоградського філіалу ХПІ. Це було початком зародження нинішньої бібліотеки ЦНТУ.

Восени 1960 року відкривається бібліотека, книжковий фонд якої становив 3760 примірників. Штат поступово збільшується. Так з 01.09.1960 р. на посаду бібліотекара було зачислено Ніколаєнко Д.П., яка стала біля витоків створення бібліотеки, а згодом і її директором. А вже у 1969 році у бібліотеці працювало 14 бібліотекарів.

12 березня 1962 року Міністр ВССО УРСР видав наказ про реорганізацію Кіровоградського вечірнього відділення у філіал Харківського політехнічного інституту. Протягом всіх цих років бібліотека була невід’ємною частиною і важливою складовою забезпечення навчально-методичної та наукової роботи вчених, викладачів, студентів.

Керівництво закладу постійно піклувалося про збільшення кількості навчальної та науково методичної літератури, завдяки чому книжковий фонд бібліотеки досить інтенсивно поповнювався. Якщо протягом 1959 року, було придбано приблизно 3815 книжок, то у 1962 р. ця цифра налічувала 7943 позиції. А вже на початку 1963 року книжковий фонд бібліотеки закладу становив 25330 примірників. У період 60-80-х років приділялася значна увага формуванню фонду бібліотеки, покращенню організації довідкового апарату, модернізації матеріально-технічної бази.

У 1967 р. на підставі наказу Міністерства вищої освіти УРСР за № 372 від 9 червня 1967 р. на базі філіалу ХПІ утворився Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування. Саме в ці роки активно розвивається матеріальна база. За десять років існування вечірнього відділення та філіалу з державного бюджету було виділено на придбання навчальної та наукової літератури – 280 тис. карбованців. Отож, станом на 01.01.1967 р. книжковий фонд бібліотеки налічував 77866 примірників, а в 1969 р. – 115913 примірників. У 1971-1975 рр. бібліотека мала 87840 томів навчальної та наукової літератури, що дозволило повністю задовольнити запити студентів та викладачів. У цей же період викладачі інституту видали 245 методичних розробок та посібників і поставили 232 лабораторні роботи з різних дисциплін. Найбільшу кількість видань підготовлено науковцями кафедр іноземних мов, технології машинобудування, економіки та організації виробництва. Протягом 1981-1982 навчального року бібліотека інституту нараховувала вже 380400 томів навчальної та наукової літератури.

Згідно з Постановою Кабінету міністрів України від 14 грудня 1998 р. Інститут отримав статус технічного університету, а Наказом Президента України від 5 березня 2004 року університету надано статус національного.

Бібліотека як органічна та невід’ємна складова ЦНТУ пройшла разом з університетом великий і складний шлях, зробила важливий внесок у його розбудову. В результаті поетапного розвитку бібліотека ЦНТУ з невеликої книгозбірні перетворилася в одну з найбільших у місті. Ефективну роботу бібліотеки забезпечували її віддані працівники: Ніколаєнко Д.П., Петрова О.В., Кітрар Л.А., Камардаш В.М., Бовсуновська Т.С., Аверенкова Т.М.

Сьогодні в складі бібліотеки функціонують відділи: комплектування та наукової обробки літератури; обслуговування  з секторами (абонемент навчальної літератури, абонемент художньої літератури, МБА; читальний зал загальний та технічної літератури, читальний зал суспільно-політичної та економічної літератури, читальний зал періодичних видань); інформаційно-бібліографічний відділ.

Нині загальний бібліотечний фонд налічує понад 400 тисяч примірників українською, російською, іноземними мовами.

Книжковий фонд багатогалузевий. У бібліотеці здійснюється наукове комплектування, засноване на аналізі навчальних планів, програм, тематики наукових досліджень кожної кафедри. Завдяки підтримки керівництва університету щорічно фонд бібліотеки поповнюється українськими та закордонними періодичними виданнями. Але крім документів на традиційних носіях фонд поповнюється профільними електронними документами. Бібліотекою створено і підтримуються бази повнотекстових електронних видань: «Електронні ресурси», «Медіа», «Методичні вказівки».

Автоматизації бібліотечних процесів приділяється велика увага, що є дуже важливим для інформаційної підтримки наукової діяльності університету. Загальна кількість баз даних – 12. Разом із традиційними каталогами (алфавітний, систематичний) є можливість попрацювати в електронному каталозі бібліотеки, що містить більше 160 тисяч бібліографічних записів книг і близько 80 тисяч записів журнальних статей.

На базі бібліотеки ЦНТУ регулярно проходять книжкові виставки, відкриті перегляди літератури, дні кафедр, студентські науково-практичні конференції, проводяться літературні вечори, присвячені творчості відомих письменників. Бібліотека видає бібліографічні покажчики серії «Вчені Центральноукраїнського національного технічного університету» та ін., укладає тематичні бібліографічні списки, бюлетені нових надходжень.

Використовуючи інформаційні технології, впроваджено нові форми роботи, наприклад, такі як е-mail-маркетинг (масова електронна розсилка), представлено віртуальні виставки, презентації наукових праць викладачів університету.