275.03 Транспортні технології
ОПП «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

1. Транспортні технології : науковий журнал (архів журналу)

Національний університет «Львівська політехніка»

Журнал створено у 2020 році у Національному університеті «Львівська політехніка». Періодичність видання двічі на рік. Випуск номерів журналу здійснюється англійською мовою. Журнал знаходиться у відкритому доступі.

У науковому журналі «Транспортні технології» наведено статті, які є результатами наукових досліджень пов’язаних з проблемами в галузі транспорту та суміжних галузей знань. У ньому передбачена така тематика публікацій:

 • Транспортне планування міст, управління дорожнім рухом і його безпека;
 • Логістика та попит на пасажирські і вантажні перевезення;
 • Психофізіологічні властивості водія та надійність його роботи;
 • Моделювання автотранспортних потоків та інтелектуальні транспортні системи;
 • Транспортні засоби та їх технічний сервіс;
 • Вплив транспортних потоків на екологічні характеристики довкілля.

2. Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник (архів журналу)

Мова видання: українська, російська, англійська, польська

У Віснику публікуються матеріали, які висвітлюють науково-методичну, наукову і педагогічну діяльність Національного транспортного університету, спрямовані на підвищення ефективності роботи всіх видів транспорту та інфраструктури дорожнього комплексу України та підготовку висококваліфікованих фахівців даного напрямку.


3. Автомобільний транспорт (архів журналу)

Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

періодичність - 2 рази на рік; мови видання - українська, англійська;

Збірник заснований у 1998 р. і присвячений вирішенню проблем удосконалення та розвитку автомобільного транспорту України, обміну досвідом проведення наукових досліджень, експериментальної діяльності вчених у галузі експлуатації, ремонту автомобілів, автотракторобудування, автотракторних двигунів, автомобільної електроніки та мехатроніки. Збірник розрахований на науковців, викладачів, студентів, інженерів автотранспортної області.

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу на основі ліцензії CC-BY.

4. Автомобіль і електроніка. Сучасні технології (архів журналу)

Мови видання: українська, англійська; періодичність: 2 рази на рік

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ).

В журналі публікуються матеріали теоретичних та практичних досліджень присвячених:

 • Перспективним напрямкам розвитку автомобільної електроніки;
 • Впровадженню та удосконаленню гібридних та електромобілів;
 • Моделюванню транспортних процесів і систем;
 • Інформаційним технологіям й інтелектуальним системам на транспорті;
 • Сучасним технологіям діагностики систем і агрегатів транспортних засобів;
 • Методичним дослідженням щодо особливостей навчання та отримання освітніх й наукових ступенів здобувачами технічних спеціальностей.

5. Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (архів журналу)

Мови публікації: українська, англійська, польська та німецька.

Збірник входить до затвердженого МОН України Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

У збірнику друкуються статті про наукові розробки і дослідженнях за такими спеціальностями:

 • 101 Екологія;
 • 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології;
 • 132 Матеріалознавство;
 • 133 Галузеве машинобудування;
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • 142 Енергетичне машинобудування;
 • 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія;
 • 274 Автомобільний транспорт;
 • 275 Транспортні технології;
 • 015 Професійна освіта.

Збірник розрахований на науковців, викладачів, студентів, інженерів автотранспортної і дорожньо-будівельної галузей.

6. Вісник економіки транспорту і промисловості : науково-практичне видання. (архів журналу)

Науково-практичне видання є періодичним, яке висвітлює теоретичні і практичні дослідження у галузі економіки транспорта і промисловості України.

До Віснику економіки транспорту і промисловості приймаються статті за напрямами:

 • Економіка управління національним господарством;
 • Проблеми транспортного комплексу України;
 • Економіка підприємства;
 • Інвестиційна та інноваційна діяльність;
 • Менеджмент і маркетинг;
 • Загальноекономічні питання;
 • Соціально-економічні питання;
 • Економічна психологія, етика, мораль і культура бізнесу.

7. Технічний сервіс агропромислового лісового та транспортного комплексів (архів журналу)

Журнал «Технічний сервіс агропромислового лісового та транспортного комплексів» містить оглядові статті та результати досліджень у відповідності із рубриками:

 • Технічний сервіс машин агропромислового комплексу;
 • Технічний сервіс машин лісового та транспортного комплексів;
 • Технології та засоби діагностування;
 • Проблеми використання паливо-мастильних матеріалів та альтернативних видів палив;
 • Техніка і технології тваринництва;
 • Проблеми надійності, ресурсу та зносостійкості машин;
 • Проблеми відновлення деталей машин;
 • Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження;
 • Транспортні технології в агропромисловому та лісовому комплексі;
 • Питання сприяння розвитку науки і техніки;
 • Інноваційні методи та технології у підготовці фахівців.

В журналі друкуються наукові праці з питань технічного сервісу машин агропромислового, лісового, транспортного комплексів, проблем транспортних технологій, використання паливно-мастильних матеріалів та альтернативних видів палива, техніки і технологій тваринництва та проблем енергозабезпечення, енергозбереження, відновлення деталей машин.

8. Комунальне господарство міст : рецензований науковий збірник (архів журналу)

Науковий збірник з відкритим доступом, призначений для публікації статей, що володіють науковою новизною і є результатом завершених досліджень проблемного або науково-практичного характеру.

Метою науково-технічного збірника «Комунальне господарство міст» є висвітлення відкриттів в області реконструкції та відновлення будівель і споруд міського господарства, архітектурно-містобудівного розвитку, систем життєзабезпечення міст, актуальних питань екології та санітарної очистки міст, проблем енергоефективності та енергозбереження в міському господарстві, актуальних питань розвитку міського транспорту та інформативних технологій, економіки та управління в міському господарстві, економічних та соціальних аспектів удосконалення господарських механізмів.

Для вирішення основного завдання – публікація наукових статей з метою поширення актуальної та корисної інформації – наукові роботи представлені в наступних напрямках:

Серія: технічні науки та архітектура:

 • 121 Інженерія програмного забезпечення;
 • 122 Комп'ютерні науки;
 • 123 Комп'ютерна інженерія;
 • 124 Системний аналіз;
 • 125 Кібербезпека;
 • 126 Інформаційні системи та технології;
 • 131 Прикладна механіка;
 • 132 Матеріалознавство;
 • 133 Галузеве машинобудування;
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища;
 • 191 Архітектура та містобудування;
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія;
 • 193 Геодезія та землеустрій;
 • 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології;
 • 261 Пожежна безпека;
 • 263 Цивільна безпека;
 • 273 Залізничний транспорт;
 • 274 Автомобільний транспорт;
 • 275 Транспортні технології (за видами).

2023 © Бібліотека КНТУ