Правила користування бібліотекою ЦНТУ

  Правила користування бібліотекою регулюють відносини бібліотеки з користувачами, визначають їх права та обов’язки згідно з Конституцією України  та  Законами  України  “Про  бібліотеки  та   бібліотечну справу”, “Про вищу освіту” та Положенням про бібліотеку ЦНТУ.

  Бібліотека Центральноукраїнського національного технічного університету є навчальним, науковим, інформаційним  та  культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету і  забезпечує творами друку таіншими   інформаційними  матеріалами   навчальний,  науковий  тавиховний процес вищого навчального закладу.

 

ПРАВА   КОРИСТУВАЧІВ

 1. Право користування університетською бібліотекою надається студентам денного та заочного відділення, аспірантам, докторантам, науковцям, професорсько-викладацькому складу, слухачам підготовчого відділення та всім співробітникам ВНЗ. 

 2. Сторонні користувачі та викладачі, які працюють в університетіза сумісництвом, обслуговуються тільки в читальних залах при наявності паспорта.

 3. Користувачі мають право:
  • Отримувати вичерпну інформацію про склад бібліотечного фонду та інформаційних ресурсів за допомогою електронного та карткових каталогів;

  • Отримувати безкоштовно повноцінні консультації при пошуку тавиборі джерел інформації відповідно до їх запитів;

  • Отримувати багатоаспектні консультації щодо роботи з електронними ресурсами та самостійної роботи з автоматизованими бібліотечними системами;

  • Отримувати консультативну допомогу при створенні бібліографічного апарату  дипломних, магістерських,  курсових робіт та дисертацій.

  • Безкоштовно отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, довідкову, художню та методичну літературу:

   • наукову – на 2 тижні;
   • навчальну – на 1семестр, термін користування якою, при необхідності, можна продовжити;
   • художню – на місяць;
 4. Неопубліковані матеріали (дисертації, автореферати дисертацій, звіти НДР та ін.) видаються з дозволу директора бібліотеки тільки для опрацювання в читальному залі при наявності паспорта.

 5. Періодичні видання у паперовому форматі – тільки для опрацювання в читальному залі.

 6. Одержувати документи або їх копії по міжбібліотечному абонементу (МБА) з науковою метою.

 7. Брати участь у культурно-масових заходах, що проводить бібліотека.

 

О Б О В ‘ Я З К И   К О Р И С Т У В А Ч І В

 1. Для повноцінного використання інформаційних ресурсів бібліотеки, користувач повинен бути зареєстрованим у ній. Для цього необхідно:

  • Надати паспорт або документ, що його замінює: службове посвідчення, студентський квиток, аспірантське посвідчення тощо;
  • Ознайомитися з Правилами користування бібліотекою ЦНТУ та заповнити читацький формуляр.
 2. Сторонні користувачі та викладачі, які працюють за сумісництвом, обслуговуються при наявності паспорту.

 3. Всі користувачі повинні в разі зміни місця проживання, місця роботи, номера телефону, прізвища тощо, повідомити бібліотеку та внести поправки у читацький формуляр.

 4. Користувач несе персональну відповідальність за стан та збереженняотриманих ним документів і за своєчасне повернення їх до бібліотеки.

 5. При отриманні паперових носіїв інформації, користувач зобов’язаний звірити їх кількість і переконатися у відсутності дефектів, а в разі їх виявлення, повідомити бібліотекаря, бібліографа, який зробить відповідну службову позначку. Якщо це не буде зроблено – відповідальність за пошкодження інформаційних джерел несе той, хто користувався останнім.

 6. Кожного року всі користувачі бібліотеки зобов’язані пройти перереєстрацію: студенти у вересні - жовтні, всі інші в жовтні - листопаді.

 7. В разі пошкодження друкованих або електронних носіїв інформації з бібліотечного фонду, користувач зобов’язаний відшкодувати їх ринкову вартість або замінити примірником того ж видання, або ж рівноцінним примірником.

 8. Якщо користувач не виконує вимог по відшкодуванню нанесених ним збитків, то він несе матеріальну або адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 9. Користувачі зобов’язані дотримуватися тиші та чистоти в бібліотеці, не розмовляти по мобільниму телефону.

 10. Читачі, які завершили навчання у ВУЗі, або звільнились, зобов’язані до отримання диплому чи трудової книжки, повнiстю розрахуватись з бібліотекою та пiдписати обхiдний лист в усiх пунктах видачi.

  

П Р А В А  Т А   О Б О В ‘Я З К И   Б І Б Л І О Т Е К И

 ОБОВ’ЯЗКИ  БІБЛІОТЕКИ:

 Бібліотека своєю діяльністю забезпечує реалізацію прав користувачів на обслуговування, встановлених Законом України  “Про бібліотеки і бібліотечну справу». Бібліотека обслуговує користувачів згідно із Правилами  користування бібліотекою, розробленими на основі типових правил, затверджених ректором університету.

 Бібліотека зобов’язується:

 1. Формувати свої фонди відповідно до потреб навчально-методичної, науково-дослiдної та культурно-просвітницької роботи.

 2. Здiйснювати облiк фонду та забезпечувати його зберігання а також рацiональну органiзацiю та використання своїх ресурсів.

 3. Вивчати інформаційні потреби та здiйснювати бiблiотечно-бiблiографiчне та інформаційно-довідкове обслуговування всіх категорій користувачів вищого навчального закладу, забезпечувати повне та оперативне задоволення їх запитів.

 4. Органiзовувати диференційоване обслуговування студентів.

 5. Брати участь у створеннi галузевих, регiональних та загальнодержавних баз даних.
 6. Організовувати роботу з користувачами по поширенню знань з основ iнформатики, бібліотекознавства та бiблiографiї, та прищеплення навичок роботи з книгою. З цiєю метою проводити заняття “Інформаційна культура сучасного студента”, а також iндивiдуальнi бесiди, консультацiї та iн. згідно з навчальним планом.

 ПРАВА   БІБЛІОТЕКИ

 Бібліотека має право:

 1. Визначати розмір заставних коштів, що надаються бібліотеці, як забезпечення виконання зобов’язань щодо повернення цінних одержаних носіїв інформації (книга, компакт-диск тощо).

 2. Визначати види та розміри компенсаційних коштів, у разі шкоди заподіяної користувачами бібліотеки.

 3. Позбавляти читача права користування всіма пунктами видачі бібліотечних ресурсів, на строк, який визначає адміністрація бібліотеки, у разі порушення ним Правил користування бібліотекою.

 4. В разі, якщо деякі користувачі не пройшли перереєстрацію, вважати їх боржниками і не обслуговувати в жодному підрозділі бібліотеки.

 5. Бібліотека має право на захист створених нею баз даних та інших власних інтелектуальних праць, згідно чинного законодавства.

2023 © Бібліотека КНТУ