123 Комп.інженерія
123 Комп’ютерна інженерія

    1. Автоматизація технологічних і бізнес-процесів: журнал

Мова публікацій: українська, англійська.

Журнал є некомерційним виданням Одеського національного технологічного університету, керується відкритістю досліджень, а також сприяє глобальному просуванню наукових досягнень. Публічне обговорення рецензованих наукових досліджень і обмін інформацією в рамках наукового співтовариства мають важливе значення для просування науки. У зв'язку з чим АТБП забезпечує безкоштовний доступ до всіх своїх рецензованих наукових досліджень.

Спеціальності:

 • 122 - Комп’ютерні науки
 • 123 - Комп’ютерна інженерія
 • 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

    2. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: журнал

Мова публікацій: українська, англійська.

Міжнародний науково-технічний журнал «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія» є науковим фаховим виданням України (категорія Б), в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук. Журнал публікує статті, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних та природничих наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій. Видається за рекомендацiєю Вченої ради Вiнницького нацiонального технiчного унiверситету.

Спеціальності:

 • 121 - Інженерія програмного забезпечення
 • 122 - Комп’ютерні науки
 • 123 - Комп’ютерна інженерія
 • 124 - Системний аналіз
 • 125 - Кібербезпека
 • 126 - Інформаційні системи та технології
 • 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • 163 - Біомедична інженерія

    3. Електроніка та системи управління: науковий журнал

Мова публікацій: українська, англійська.

Науковий журнал призначений для публікації оригінальних статей, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень у галузях: теорія та методи оброблення сигналів, системи автоматичного керування, автоматизовані системи проектування, транспортні системи, математичне моделювання процесів та систем.

Спеціальності:

 • 122 - Комп’ютерні науки
 • 123 - Комп’ютерна інженерія
 • 142 - Енергетичне машинобудування
 • 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • 171 - Електроніка
 • 172 - Телекомунікації та радіотехніка
 • 272 - Авіаційний транспорт

    4. Комп’ютерні системи та мережі: журнал

Мова публікацій: українська, англійська.

У журналі надруковані статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп'ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету «Львівська політехніка», вченими інших регіонів України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп'ютерних засобів розв'язування задач цифрової обробки сигналів, комп'ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування.

Спеціальності:

 • 122 - Комп’ютерні науки
 • 123 - Комп’ютерна інженерія
 • 125 - Кібербезпека
 • 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

    5. Кібернетика та комп'ютерні технології: збірник наукових праць

Мова публікацій: українська, англійська.

У збірнику розглядаються питання теорії та застосування математичних методів керування і прийняття рішень, методів обчислювальної математики та математичного моделювання, інформаційних технологій та комп'ютерних систем різного призначення.

Спеціальності:

 • 113 - Прикладна математика
 • 122 - Комп’ютерні науки
 • 123 - Комп’ютерна інженерія
 • 126 - Інформаційні системи та технології

    6. Кібернетика та системний аналіз: міжнародний науково-теоретичний журнал

Мова публікацій: українська, англійська.

Журнал публікує оригінальні та оглядові статті, матеріали проблемного і дискусійного характеру, звіти про конференції та наради з питань кібернетики та системного аналізу, бібліографічні огляди, рецензії на монографії, інформує читачів про найновіші досягнення вітчизняної та зарубіжної кібернетики.

Спеціальності:

 • 113 - Прикладна математика
 • 121 - Інженерія програмного забезпечення
 • 122 - Комп’ютерні науки
 • 123 - Комп’ютерна інженерія
 • 124 - Системний аналіз
 • 125 - Кібербезпека
 • 126 - Інформаційні системи та технології

    7. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: збірник наукових праць (Категорiя А)

Мова публікацій: українська, англійська.

Журнал публікує ориґінальні статті та наукові огляди, що містять і характеризують результати експериментальних і теоретичних досліджень в галузі фізики, хімії, методів синтезу, оброблення та діагностики нанорозмірних систем і наномасштабних матеріалів: кластерів, наночастинок, нанотрубок, нанокристалів і наноструктур (апатітоподібних біосистем, аморфних і колоїдних нанорозмірних систем, наноструктурних плівок і покриттів, нанопорошків тощо).

Спеціальності:

 • 101 - Екологія
 • 102 - Хімія
 • 104 - Фізика та астрономія
 • 105 - Прикладна фізика та наноматеріали
 • 122 - Комп’ютерні науки
 • 123 - Комп’ютерна інженерія
 • 132 – Матеріалознавство
 • 136 - Металургія
 • 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • 153 - Мікро- та наносистемна техніка
 • 161 - Хімічні технології та інженерія
 • 162 - Біотехнології та біоінженерія
 • 163 - Біомедична інженерія
 • 171 - Електроніка
 • 183 - Технології захисту навколишнього середовища

    8. Радіоелектронні і комп’ютерні системи: журнал (Категорiя А)

Мова публікацій: українська, англійська, російська.

Журнал відображає наукові досягнення діяльності вчених вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів, виробничих підприємств, потенційних претендентів наукових ступенів і звань в області радіоелектронних і комп'ютерних систем за наступними напрямками: конструювання, технологія і організація виробництва радіотехнічних систем і комплексів, розробка комп'ютерних систем, використання інформаційних технологій та інформаційних технологій в управлінні підприємствами, програмами та проектами.

Спеціальності:

 • 104 - Фізика та астрономія
 • 113 - Прикладна математика
 • 121 - Інженерія програмного забезпечення
 • 122 - Комп’ютерні науки
 • 123 - Комп’ютерна інженерія
 • 124 - Системний аналіз
 • 125 - Кібербезпека
 • 126 - Інформаційні системи та технології
 • 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • 153 - Мікро- та наносистемна техніка
 • 163 - Біомедична інженерія
 • 171 - Електроніка
 • 172 - Телекомунікації та радіотехніка
 • 173 – Авіоніка

    9. Реєстрація, зберігання і обробка даних: журнал

Мова публікацій: українська, англійська.

Тематика журналу – висвітлення питань інформатики і обчислювальної техніки. Рубрики журналу: фізичні основи, принципи і методи реєстрації даних; математичні методи обробки даних; інформаційно-аналітичні системи обробки даних; технічні засоби отримання й обробки даних; методи захисту інформації в комп`ютерних системах і мережах; системи збереження і масового розповсюдження даних; експертні системи та підтримка прийняття рішень.

Спеціальності:

 • 121 - Інженерія програмного забезпечення
 • 122 - Комп’ютерні науки
 • 123 - Комп’ютерна інженерія
 • 124 - Системний аналіз
 • 124 - Системний аналіз

    10. Сучасні інформаційні системи: журнал

Мова публікацій: українська, англійська.

Журнал призначений для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, а також студентів старших курсів відповідних спеціальностей. У журналі публікуються результати досліджень з експлуатації та розробки сучасних інформаційних систем у різних проблемних галузях за наступними напрямками:

Проблеми ідентифікації в інформаційних системах.

Моделювання інформаційних систем.

Методи оптимізації.

Методи адаптивного управління.

Методи синтезу інформаційних систем.

Дослідження інформаційних систем.

Інтелектуальні інформаційні системи.

Методи захисту інформаційних систем.

Фундаментальні проблеми експлуатації інформаційних систем.

Прикладні проблеми експлуатації інформаційних систем.

Спеціальності:

 • 121 - Інженерія програмного забезпечення
 • 122 - Комп’ютерні науки
 • 123 - Комп’ютерна інженерія
 • 124 - Системний аналіз
 • 125 - Кібербезпека
 • 126 - Інформаційні системи та технології
 • 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

    11. Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки: збірник наукових праць

Мова публікацій: українська, англійська.

У науковому віснику представлені статті, присвячені проблемам проектування та експлуатації сільськогосподарської техніки, технології виробництва, експлуатації і ремонту засобів транспорту, транспортних технологій і логістики, будівництва, матеріалознавства, електротехнічних комплексів, енергозбереження, IT-технологій, роботизації, автоматизації в промисловості та сільському господарстві.

Спеціальності:

 • 122 - Комп’ютерні науки
 • 123 - Комп’ютерна інженерія
 • 125 - Кібербезпека
 • 131 - Прикладна механіка
 • 132 - Матеріалознавство
 • 133 - Галузеве машинобудування
 • 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • 208 - Агроінженерія
 • 274 - Автомобільний транспорт
 • 275 - Транспортні технології (за видами)
 • 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 192 - Будівництво та цивільна інженерія
2023 © Бібліотека КНТУ