073 ОП Менеджмент
073 ОП «Менеджмент»

1. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць (архів журналу)

Мова публікацій: українська або англійська.

Збірник наукових праць є міжнародним науковим рецензованим виданням, в якому висвітлюються наукові публікації вітчизняних і закордонних дослідників, присвячені питанням розвитку сучасного банківництва, фінансів, обліку і аудиту; удосконаленню моделей і технологій обробки фінансової інформації; економіко-теоритичним і соціально-гуманітарним аспектам розвитку фінансово-кредитних систем і трансформації фінансово-економічних процесів. Збірник розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та здобувачів усіх рівнів закладів вищої освіти. Збірник буде корисний для науковців, фахівців-практиків фінансово-кредитної сфери, вчених-економістів, дослідників і здобувачів вищої освіти.

Редакційна колегія Збірника є прихильниками моделі відкритого доступу, яка дозволяє розповсюджувати наукові знання без обмежень, тому усі статті Збірника публікуються у відкритому доступі та розміщуються на сайті.

Збірник внесений до категорії А переліку фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 612 від 07.05.2019) за такими спеціальностями:

 • 51 Економіка
 • 292 Міжнародні економічні відносини
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 075 Маркетинг


2. Цифрова економіка та економічна безпека: електронний науково-практичний журнал (архів журналу)

Мова публікацій: українська або англійська.

Електронний науково-практичний журнал з економічних наук, заснований у 2018 році Причорноморським науково-дослідним інститутом економіки та інновацій.

Метою журналу є прагнення об’єднати науковців, створюючи наукове середовище дослідників та практиків для підтримки проектів та обміну досвідом з актуальних питань сучасності. Ключовою метою є висвітлення різних аспектів формування та використання знань та досліджень в галузях цифрової економіки та економічної безпеки суспільства, держави, людей.

Галузь знань: економічні.

Спеціальності:

 • 051 – Економіка;
 • 071 – Облік і оподаткування;
 • 072 – Фінанси, банківська справа та страхування;
 • 073 – Менеджмент;
 • 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • 292 – Міжнародні економічні відносини.

Завдання журналу визначається необхідністю висвітлення проблем:

 • соціально-економічного, інформаційно-комунікативного та цифрового розвитку України в контексті економічної, соціальної та суспільної безпеки;
 • визначення організаційно-економічних, інноваційних механізмів прискорення розвитку високотехнологічних галузей України;– висвітлення проблем створення, впровадження, розвитку та захисту державних і суспільних інформаційних систем та ресурсів;
 • сучасний розвиток інформаційно-телекомунікаційних систем, послуг та бізнес-моделей;
 • науково-технічне представлення та розкриття впливу складових науково-технічного прогресу на інформаційне середовище держави та суспільства;
 • розвиток і надання якісних послуг сфери інформаційної та кібербезпеки в інформаційно-комунікаційних системах та їх мережах;
 • концептуальні питання науково-технічної та науково-інноваційної політики у світовому та інформаційному середовищі країни.


3. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал (архів журналу)

Мова публікацій: українська, польська або англійська

В журналі «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону» друкуються статті, які містять відомості про наукові дослідження у напрямках:

 • Економічна теорія та історія економічної думки.
 • Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
 • Економіка та управління національним господарством.
 • Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 • Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
 • Гроші, фінанси і кредит.
 • Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).
 • Статистика.
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології.

Науковий журнал «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону» буде корисним для науковців, викладачів вищих закладів освіти й науки, так і аспірантів та студентів України!


4. Вчені записки: збірник наукових праць, засновник ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (архів журналу)

Мова публікацій: українська або англійська.

Метою видання є створення платформи для поширення, обміну та структуризації наукової інформації, надання можливості оприлюднення результатів актуальних досліджень для науковців з України та інших країн; забезпечення відкритого доступу до наукових знань для вчених, студентів і зацікавлених професіоналів в сфері прикладної та фундаментальної економічної науки, економічного управління та регулювання. Редакція приймає наукові статті присвячені проблемам пояснення, моделювання, прогнозування, управління та регулювання економічних процесів на макро- та мікро- і міжнародному рівнях, оцінки соціально-економічних наслідків реформ, структурних та інституціональних зрушень в суспільних та господарських системах регіонального, галузевого, національного і глобального рівня, прикладним питанням державної політики, міжнародних економічних відносин та їх основних форм, методології наукових досліджень та економічної освіти.

Спеціальності:

 • 51 - Економіка
 • 71 - Облік і оподаткування
 • 72 - Фінанси, банківська справа та страхування
 • 73 – Менеджмент
 • 75 – Маркетинг
 • 76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 281 - Публічне управління та адміністрування
 • 292 - Міжнародні економічні відносини


5. Вісник Львівського університету. Серія економічна (архів журналу)

Мова публікацій: українська або англійська.

Вісник публікує статті, які містять нові оригінальні результати дослідження актуальних питань розвитку фундаментальної економічної науки, вітчизняної та світової економіки, застосування кількісних методів та інформаційних технологій у цифровій економіці, інноваційних напрямів розвитку обліку та оподаткування, менеджменту, маркетингу, а також результати міждисциплінарних досліджень в галузях економіки, права, екології та інших наук.

Журнал входить до Переліку наукових фахових видань категорії Б (Наказ МОН України від 02 липня 2020 року №886. Додаток 4) у галузі економічних наук за такими спеціальностями:

 • 051 – Економіка;
 • 071 – Облік і оподаткування;
 • 073 – Менеджмент;
 • 075 – Маркетинг;
 • 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


6. Економічна теорія та право: збірник наукових праць. Засновник – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. (архів журналу)

Мови видання: українська, російська, англійська.

Збірник наукових праць «Економічна теорія та право» базується на науковій концепції, яка виходить за межі існуючих парадигм як економічної, так і правової наукової думки. Її змістом є розуміння взаємопов’язаного і взаємозалежного розвитку економіки і права та його синергетичного впливу на суспільні відносини в Україні та світі. Новою методологічною конструкцією економіко-правових досліджень суспільних явищ та процесів стає економічна теорія права. Вона спирається на категоріальний апарат економічної та правової науки, інтегрує методи, принципи й підходи їх наукового аналізу. Дослідження на таких концептуальних засадах мають значний теоретичний і практичний потенціал.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.05.2019 № 612 збірник наукових праць включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економічних та юридичних наук за спеціальностями:

 • 051 – «Економіка»
 • 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 073 – «Менеджмент»
 • 075 – «Маркетинг»
 • 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 • 081 – «Право»
 • 293 – «Міжнародне право»


7. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління» (архів журналу)

Мови видання: українська, російська, англійська, французька та німецька.

Збірник має за мету висвітлення результатів наукових досліджень у галузі економічних наук, розповсюдження знань і прогресивного досвіду щодо удосконалень практичних аспектів економічної діяльності.

Збірник розрахований на науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, фахівців-практиків з економіки.

Збірник публікує своєчасні, нові та якісні останні результати, які сприяють покращенню сучасних та практичних аспектів економічної діяльності.

Спеціальності:

 • 51 - Економіка
 • 71 - Облік і оподаткування
 • 72 - Фінанси, банківська справа та страхування
 • 73 - Менеджмент
 • 75 - Маркетинг


2023 © Бібліотека КНТУ