ОП 032 Історія та архіологія
    ОП 032 Історія та архіологія

1. Архіви України: журнал

Мова публікацій: українська, англійська

Тематика журналу - огляд архівних джерел, висвітлення питань з архівознавства, документознавства, інших спеціальних історичних дисциплін, теорії та практики архівної справи.

Спеціальності:

 • 032 - Історія та археологія
 • 029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

2. Археологія і давня історія України: журнал

Мова публікацій: українська, англійська

У журналі публікуються результати досліджень з археології й давньої історії України та суміжних територій. Висвітлюються питання соціально-економічного розвитку та культурних зв’язків у кам’яному та мідно-бронзовому віках, сторінки з історії кіммерійців, скіфів та сарматів, матеріальна й духовна культура античних греків у Північному Причорномор’ї, етногенез та рання історія слов’ян, розвиток давньоруських міст і сіл, матеріальної культури середньовіччя і нового часу. Видаються нові археологічні матеріали, розвідки з історії археології та архівні джерела.

Спеціальності:

 • 032 - Історія та археологія

3. Європейські історичні студії: науковий журнал

Мова публікацій: українська, англійська

Висвітлюються європейські інтеграційні процеси, зовнішня політика країн Європейського союзу, євроінтеграція України, європейська історія та міжнародні відносини.

Електронний журнал «Європейські історичні студії» включений до переліку електронних фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальністю «історичні науки». (Наказ МОН України від 09.03.2016 № 241 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 25 лютого 2016 року»).

Спеціальності:

 • 032 - Історія та археологія

4. Інтермарум: історія, політика, культура: журнал

Мова публікацій: українська, англійська

У журналі друкуються статті на широку історичну проблематику за темою видання: історія та культура країн Східноєвропейського регіону, вплив третіх сил на процеси, які окреслювали особливості його розвитку, сучасні та історичні геополітичні проблеми, пограничні впливи, зміст національних та культурних ідентичностей, особливості реалізації політики пам'яті та змісту історичної політики в країнах регіону.

Спеціальності:

 • 032 - Історія та археологія

5. Історія релігій в Україні: науковий щорічник

Мова публікацій: українська, англійська, польська

Вміщені у збірнику наукові праці охоплюють широке коло питань з історії релігій в Україні з дохристиянських часів і до сьогодні. Зокрема розглядаються теми про вірування слов’ян і висвітлення археологічних досліджень у вивченні поховального обряду на терені Давньоруської держави, християнізація Русі-України, історія християнських та інших конфесій в Україні, включаючи східні релігії, а також досліджуються питання збереження духовного і культурного надбання та впливи християнства на розвиток сакрального мистецтва. Не залишилися поза увагою актуальні проблеми сучасного релігійного становища в державі.

Спеціальності:

 • 032 - Історія та археологія

6. Краєзнавство: журнал

Мова публікацій: українська

Мова анотацій: українська, англійська

У журналі публікуються статті, присвячені історії краєзнавчого руху в Україні, галузям краєзнавства, збереженню, використанню, популяризації пам’яток історії та культури, теорії та практиці українського музейництва, пам’яткознавства та туристичної справи, питанням історичної регіоналістики, мікроісторії та історії повсякденності, видатним постатям, висвітлюються сучасні краєзнавчі події.

Спеціальності:

 • 032 - Історія та археологія

7. Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки: збірник наукових праць

Мова публікацій: українська

Мова анотацій: українська, англійська

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми всесвітньої історії і міжнародних відносин, важливі методологічні, історіографічні та джерелознавчі питання. Значна увага приділяється недостатньо вивченим проблемам новітньої історії країн Центрально-Східної Європи, сучасних міжнародних відносин, починаючи з історії Великої війни, участі в них України. Вагоме місце посідають дослідження, присвячені міжнародним зв’язкам України й українського народу, їхньому значенню в контексті європейської та світової історії, а також еволюції зовнішньої політики незалежної Української держави, з’ясуванню її місця та ролі в глобальній системі міжнародних відносин. Регулярно подається наукова інформація, публікуються матеріали міжнародних наукових конференцій, рецензії на монографії і підручники з всесвітньої історії.

Спеціальності:

 • 032 - Історія та археологія

8. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал

Мова публікацій: українська, англійська

Висвітлення фундаментальних і прикладних наукових досліджень проблем всесвітньо-історичного процесу та культурно-цивілізаційного розвитку.

Для подальшого сходження України важливим завданням постає більш широке дослідження проблематики всесвітньої історії: не лише теоретичних проблем всесвітньо-історичного процесу, але й світосистемних трансформацій в умовах глобального розвитку, конкуруючих версій прогресу сучасності, особливостей світового культурно-цивілізаційного поступу. Для нашої держави і суспільства вагомими є дослідження з проблематики міжнародної безпеки, врегулювання міжнародних конфліктів, впливу геополітичних процесів, міжетнічних та міжконфесійних відносин на міжнародну безпеку тощо. Нині важливе місце посідають проблеми цивілізаційної визначеності, політичні, економічні та культурні відносини України з країнами світу, аналіз і прогнозування цих взаємин.

Спеціальності:

 • 032 - Історія та археологія

9. Український історичний журнал

Мова публікацій: українська, англійська

Український історичний журнал – академічний часопис (засновники – Інститут історії України НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України), який відображає основні тенденції сучасного національного історієписання, зокрема окреслює загальну палітру викликів, проблем, можливостей і перспектив студіювання історії України та споріднених дисциплінарних сеґментів.

Спеціальності:

 • 032 - Історія та археологія

10. Український нумізматичний щорічник

Мова публікацій: українська, англійська, німецька, польська

Основна концепція видання – надати можливість усім членам наукового співтовариства друкувати результати власних досліджень. Концепція журналу базується на багатоплановому науковому, фаховому висвітленні актуальних питань нумізматики та інших спеціальних галузей історичної науки.

Проблематика журналу характеризується розлогим спектром важливих теоретико-методологічних і практичних проблем нумізматики та інших спеціальних галузей історичної науки. На шпальтах видання друкуються статті з питань нумізматики, боністики, фалеристики, сфрагістики, історії економічної думки, історіографії, джерелознавства, інтелектуальні студії, біографії відомих нумізматів та нумізматичних товариств, історіографічні та краєзнавчі дослідження, публікуються джерела, рецензії, посвяти, анонси тощо.

Спеціальності:

 • 032 - Історія та археологія

2023 © Бібліотека КНТУ