201 ОП Агрономія
1. Аграрні інновації: науковий журнал ( архів журналу ).

Мова публікацій: українська або англійська.

Журнал публікує наукові статті, у яких розглядаються результати досліджень теоретичного і практичного характеру з питань аграрних наук і продовольства, оглядових і дискусійних статей.

Основні завдання:

сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі аграрних наук та продовольства;

активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців у сфері теорії та практики досліджень з питань аграрних наук та продовольства;

сприяти розширенню зв'язків Інституту зрошуваного землеробства Нацiональної академii аграрних наук України з науковими та освітніми спільнотами.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі природничих та аграрних наук відповідно до Наказу МОН України.

Спеціальності:

 • 101 – Екологія
 • 201 – Агрономія
 • 202 – Захист і карантин рослин.

2. Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідомчий тематичний науковий збірник ( архів журналу ).

Мова публікацій: українська, англійська, російська.

Агрохімія і ґрунтознавство — періодичне видання, публікує статті за результатами теоретичних, експериментальних та методичних досліджень, а також оглядові та узагальнювальні статті з актуальних напрямів ґрунтознавства, агрохімії, агроекології, землеробства та інших біологічних і сільськогосподарських наук, які містять достовірні результати й аргументовані висновки.

Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України згідно з наказом МОН України. В галузях сільськогосподарські і біологічні науки за спеціальностями:

 • 91 – Біологія;
 • 201 – Агрономія.

3. Генетичні ресурси рослин ( архів журналу ).

Видається Національним центром генетичних ресурсів рослин України, Інститутом рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Мова публікацій: українська, англійська, російська.

Журнал призначений для науковців у галузі генетичних ресурсів і селекції рослин. Публікує теоретичні, аналітичні, експериментальні, постановчі та методичні статті за напрямами: інтродукція , формування колекцій, виділення джерел і донорів цінних ознак, використання зразків генофонду рослин і колекцій, ідентифікація зразків генофонду рослин, інформаційне забезпечення селекційного процесу, збереження генетичних ресурсів рослин (in situ, on farm, ex situ), аналітичні статті з питань генетичних ресурсів рослин та їх використання, інформацію про закордонні відрядження, симпозіуми, конференції, експедиції, урочисті події, персоналії та ін., інформацію про реєстрацію колекцій і зразків генофонду рослин.

Спеціальності:

 • 201 – Агрономія.

4. Захист і карантин рослин: міжвідомчий тематичний науковий збірник ( архів журналу ).

Мова публікацій: українська, англійська.

Публікує матеріали наукових досліджень із захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів. Видання рекомендується до друку рішенням Вченої ради Інституту захисту рослин НААН. Для наукових працівників, викладачів і студентів аграрних закладів освіти, аспірантів, спеціалістів сільського господарства.

Збірник є науковим фаховим виданням, категорія Б, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 26.11.2020 р., №1471.

Галузі наук: біологія, природничі науки, сільськогосподарські науки.

Спеціальності:

 • 091 – Біологія;
 • 101 – Екологія;
 • 201 – Агрономія;
 • 202 – Захист і карантин рослин;
 • 203 – Садівництво і виноградарство.

5. Збалансоване природокористування: науково-практичний журнал ( архів журналу ).

Мова публікацій: українська, англійська.

Висвітлює питання екології, збалансованого природокористування, охорони навколишнього природного середовища, екологічного менеджменту і аудиту, економіки природокористування, земельних відносин, агроекологічного моніторингу, біобезпеки, екотоксикології, родючості і охорони ґрунтів, біорізноманіття екосистем, актуальні проблеми екології та природокористування.

Журнал спрямований на розширення рамок наукових досліджень шляхом залучення до публікації авторів, які працюють на стику дисциплін: економіки та екології, економіки та сільськогосподарських наук тощо.

Спеціальності:

 • 51 – Економіка;
 • 101 – Екологія;
 • 201 – Агрономія;
 • 205 – Лісове господарство.

6. Зернові культури: науковий журнал ( архів журналу ).

Мова публікацій: українська, англійська.

1956 р. «Бюллетень Всесоюзного научно-исследовательского института кукурузы»;

З 1992 р. по 1995 р. журнал був зареєстрований як «Бюллетень Института кукурузы»;

з 1996 р. «Бюлетень Інституту зернового господарства УААН»;

з 2011 р. зареєстрований як «Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України»;

з 2017 р. «Зернові культури» науковий журнал.

В журналі публікуються матеріали узагальнюючого, проблемно-постановочного і методичного характеру з питань сільськогосподарської галузі, а також присвячені визначним датам в житті Інституту та ювілярам. Тут оприлюднюються результати наукових досліджень не тільки вчених Інституту, а й науковців, які плідно працюють в інших науково-освітніх закладах. Головною метою видання є ознайомлення читацької аудиторії з результатами досліджень у сфері сільського господарства, забезпечення чи продовження наукової дискусії за межами колективу засновника журналу з теоретичних, методичних і прикладних питань, залучення професійної частини суспільства до впровадження інноваційних напрацювань вітчизняних науковців. До того ж публікуються результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата сільськогосподарських наук.

Видання розраховане на наукових працівників дослідних установ, професорсько-викладацький персонал сільськогосподарських вузів і технікумів, докторантів, аспірантів, студентів, спеціалістів у галузі сільського господарства.

Спеціальності:

 • 201 – Агрономія.

7. Землеробство та рослинництво: теорія і практика: науково-теоретичний журнал ( архів журналу ).

Землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник, до лютого 2020 р. ( архів журналу ).

Мова публікацій: українська, англійська.

Журнал «Землеробство та рослинництво: теорія і практика» – це періодичне фахове науково-теоретичне видання, в якому висвітлюються наукові статті з питань землеробства, рослинництва, кормовиробництва, генетики, селекції і насінництва тощо.

У журналі можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.

У журналі висвітлюються наукові статті з питань актуальних проблем аграрної науки. Для науковців, аспірантів, спеціалістів сільського господарства.

Тематичні рубрики:

Меліорація, землеробство, ґрунтознавство, агрохімія, сільськогосподарська мікробіологія, агроекологія, рослинництво, кормовиробництво, луківництво, селекція, насінництво, генетика, біотехнологія.

Галузь – Сільськогосподарські науки за спеціальністю:

 • 201 – Агрономія.

8. Рослинництво та ґрунтознавство: науковий рецензований журнал ( архів журналу ).

Засновники видання: Національний університет біоресурсів і природокористування України, ТОВ «Наукові журнали».

Мова публікацій: українська, англійська.

Журнал публікує матеріали з таких основних напрямів: землеробство, рослинництво, ґрунтознавство, агрохімія, селекція, плодоовочівництво, післязбиральна доробка, зберігання та переробка продукції.

Головним критерієм при відборі матеріалів для публікації є їх відповідність статусу даного видання, новизна та актуальність ідей, наукова та фактична достовірність поданого матеріалу.

У журналі друкуються представники сучасної вітчизняної наукової еліти, аспіранти, магістри, студенти закладів вищої освіти, працівники аграрної сфери, державні службовці, а також вчені інших країн.

Спеціальності:

 • 201 – Агрономія
 • 203 – Садівництво та виноградарство


2023 © Бібліотека КНТУ