Структура бібліотеки. Підрозділи.

Дирекція

Директор бібліотеки — Євміна Вікторія Вікторівна.

Відділ обліку та наукової обробки літератури.

 Відділ обліку та наукової обробки літератури забезпечує наукову обробку літератури з метою розкриття бібліотечного фонду в системі каталогів і картотек та його організацію для повного і оперативного задоволення читацьких запитів. Основним завданням роботи відділу є формування традиційного довідково-бібліографічного апарату бібліотеки та електронних баз даних:

 • Забезпечення найбільш повного розкриття у них змісту фондів бібліотеки й оперативного відображення нових надходжень документів;
 • Розвиток інформаційних якостей електронного каталогу, його редагування;
 • Ведення та редагування карткових каталогів.

 Відділ забезпечує ведення алфавітного, систематичного та службового карткових каталогів. Організовує кількісне та якісне наповнення електронного каталогу. Здійснює технічну обробку видань.

 Досвідчені працівники відділу намагаються зробити все, як найзручніше для наших читачів, повністю задовольнити попит студентів. Дати їм можливість, швидко, та якнайбільш повно знайти весь матеріал висвітлений в усіх каталогах нашої бібліотеки.

Відділ обслуговування користувачів:

 Враховуючи той аспект, що місія бібліотек на сьогоднішній день – це сприяння зростанню різноманітності знань, що використовуються в суспільстві, здатності до самоосвіти і саморозвитку особи, її професійної мобільності і творчої індивідуальності, головним напрямком роботи відділу, який безпосередньо працює з користувачами, є забезпечення усім рівного доступу до інформації, знань і культурного надбання України та світу; надання доступу до усього спектру власних ресурсів людям з особливими потребами; сприяння навчанню протягом життя, отриманню знань і навичок, важливих для суспільства знань; допомога людям у реалізації громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав; розвиток читання через систему соціального партнерства.

 Основне завдання відділу полягає в забезпеченні користувачам доступу до інформації завдяки наданню у суспільне користування документів з фонду Бібліотеки, створення для відвідувачів комфортного середовища задля того, щоби бібліотека ставала домом для всіх тих, кому потрібна книга; сприяння неформальному спілкуванню користувачів, цікавому проведенню вільного часу.

 До послуг користувачів 3 абонементи та 3 читальних зали, а також зал електронного каталогу.

 Абонемент №1 - центр культурного й духовного спілкування користувачів, що забезпечує їх інформаційні, професійні та освітні запити, один з найбільших за кількістю фонду. Обслуговує студентів 1-2 курсів всіх спеціальностей, а також всі курси факультетів обліку та фінансів, економіки та менеджменту, автоматики та енергетики, і студентів заочного відділення.

 Провідні фахівці абонементу №1 ведуть активну популяризацію літератури шляхом оформлення тематичних книжкових виставок, а також цікавих масових заходів: читацьких конференцій, диспутів, літературно-тематичних вечорів різноманітної тематики, що проводяться як в Бібліотеці, так і за її межами. Завжди відкриті до спілкування й готові до співпраці в організації масових заходів для користувачів. Радо приймають й пропозиції самих користувачів з приводу тематики!

 Абонемент №2 - обслуговує студентів 3 – 6 курсів таких факультетів: проектування та експлуатації машин; механіко – технологічного; заочне відділення.
Література на  обох абонементах видається студентам за студентськими квитками на  один семестр, по закінченню якого її необхідно здати, або, якщо книги ще потрібні для навчання, продовжити термін їх використання.

 Абонемент художньої літератури - це зібрання української та зарубіжної класики, поезії  та прози видатних та маловідомих авторів. Це історичні та сучасні романи, детективи та фантастика , культура та спорт. Поціновувачі живопису  можуть  ознайомитися  з альбомами репродукцій відомих світових художників.
 На абонементі представлені довідники та енциклопедії з літературознавства, міфології, спорту та медицини. А до уваги допитливих – книги з серій «Усе про все», «Чудеса світу», та  «100 великих книг». Обслуговуються студенти тільки денного відділення, викладачі та співробітники університету.
На абонементі художньої літератури можна замовити послугу МБА. По МБА обслуговуються юридичні особи, які є абонентами МБА, а також зареєстровані читачі бібліотеки.

  До послуг студентів, професорсько-викладацького складу та співробітників працюють ЧИТАЛЬНІ ЗАЛИ:

 Читальний зал №1 обслуговує своїх користувачів науковою та навчальною літературою з технічних та природничих дисциплін, з мовознавства,  іноземних мов, також є методичні вказівки друковані та  електронні ресурси. Є в наявності спецвиди літератури: альбоми технологічних карт, креслень, атласи конструкцій, збірники нормативів, каталоги на різноманітні види станків, агрегатів, тощо. Широкий вибір довідкової літератури: словники, довідники, енциклопедії  з різних галузей знань.

 Читальний зал №2  укомплектований науковою та навчальною літературою з суспільно-політичних та економічних наук: історії, філософії, політології, соціології,  логіки, психології; економіки України, міжнародної економіки, релігієзнавства, права, тощо. У фонді читального залу є «Статистичні збірники України» та «Статистичні збірники Кіровоградської області» з 1993 року, а також багато різногалузевої довідкової літератури. Фонд наукової літератури постійно поповнюється збірниками науково-практичних конференцій молодих вчених, аспірантів і студентів. Книги і методичні вказівки в читальному залі, як традиційно друковані, так і на електронних носіях.

 Читальний зал періодики №3 має унікальний фонд, що  включає  місцеві  і  регіональні  газети, наукові журнали з різних галузей; реферативні та іноземні журнали;  ретрофонд науково-технічних та природничих журналів з 1970 року та електронні додатки до деяких технічних журналів; збірники наукових праць вищих навчальних закладів України. 

 Студенти в читальних залах обслуговуються згідно Правил користування бібліотекою за заліковими книжками. Виносити літературу з читального залу без дозволу бібліотекаря забороняється. Бібліотекарі надають в повному обсязі допомогу  при користуванні Електронним каталогом, допомагають підібрати необхідні джерела для  написання  дипломних,  магістерських, курсових робіт, рефератів. Бібліотекарі читальних залів оформляють тематичні книжкові виставки на допомогу навчальному процесу та виставки нових надходжень. Проводяться культурно-масові заходи. 

 Зал електронного каталогу. Електронний каталог (ЕК) – це машиночитаний бібліотечний каталог, що працює в реальному часі і наданий у користування читачам.
 Електронний каталог об'єднує в собі функції:

 • алфавітного, систематичного каталогів;
 • спеціальних картотек, зокрема за видами документів (автореферати, дисертації, аудіовізуальні документи, електронні видання);
 • систематичної картотеки статей;
 • тематичних картотек;
 • спеціальних картотек (картотеки українознавства, персоналії тощо).

 Усі записи електронного каталогу мають предметні рубрики і ключові слова. Ключові слова – дуже зручний шлях пошуку, оскільки не вимагає від читача знання автора, назви документа. Знаючи точно або навіть приблизно тему свого запиту, можна ввести її самостійно за допомогою клавіатури або вибрати з наявного словника. Якщо видання має географічну, хронологічну або іменну рубрики, то за всіма рубриками можна здійснити пошук. Усі електронні каталоги створено за принципом традиційних (карткових) алфавітного, систематичного та предметного каталогів. Знайти інформацію в електронному каталозі дуже просто, оскільки інформаційний пошук здійснює не користувач самостійно (вручну, гортаючи каталожні картки), а комп'ютер, відповідаючи на запит у вигляді ключових слів або словосполучень, введених у рубрику "Пошук". Електронний каталог є надзвичайно ефективною інформаційно-пошуковою системою, оскільки дозволяє швидко отримати літературу за темою, предметом, а також повнотекстову інформацію для перегляду і роздрукування.
 Електронний каталог бібліотеки формується з 2002 року і відображає інформацію:

 • про видання, що надходять до фонду бібліотеки у режимі поточного і ретроспективного комплектування;
 • про дисертації, захищені в ЦНТУ;
 • про статті з періодичних видань та збірників з 2003 року.

Відділ інформаційно-бібліографічного обслуговування

 Діяльність відділу спрямована на інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів бібліотеки на базі сучасного інформаційно-бібліографічного апарату, гармонійно поєднуючи традиційні та електронні інформаційні ресурси.
 Відділ здійснює довідкове та інформаційне обслуговування у відповідності з інформаційними запитами та згідно правил користування бібліотекою. Довідково-бібліографічний фонд бібліотеки універсальний,  формується на різних носіях інформації. У ньому широко представлені :

 • Словники
 • Енциклопедії
 • Довідники
 • Бібліографічні покажчики
 • Збірники наукових праць викладачів ЦНТУ
 • Наукові праці викладачів ВУЗу
 Бібліографи відділу формують ресурсну базу даних Електронного каталогу (ЕК), який функціонує на базі АБІС «Ірбіс»:

 • «Періодичні видання ЦНТУ, статті з періодики та збірників»;
 • «Наукові праці співробітників та викладачів ЦНТУ»;
 • «MEDIA CD-ROM диски, аудіокасети та ін.»

 Проводиться аналітичне опрацювання періодичних та подовжувальних видань. З 2005 року відділ бере участь в міжрегіональному проекті "Центрально-Український Кооперативний Каталог". Це добровільне об’єднання 11-ти бібліотек України з метою розподіленого розпису періодичних видань, що передплачують бібліотеки України, і наступного відображення бібліографічних записів в електронних каталогах бібліотек-учасниць.
 Основні напрями роботи та функції відділу ІБО:

 • Виставки нових надходжень літератури до бібліотеки;
 • Презентації, відеоролики;
 • Дні інформації, дні кафедр, регіональні круглі столи, конференції;
 • Проведення лекцій та практичних занять з навчального курсу «Інформаційна культура сучасного студента»;
 • Ведення сторінок у соц. мережах Facebook та ВКонтакте;
 • E-mail маркетинг професорсько-викладацького складу ВУЗу про діяльність бібліотеки.

 Найраціональнішою формою доведення поточної інформації до користувачів є система ВРІ (вибіркове розповсюдження інформації) та ДОК (диференційне обслуговування керівників), за допомогою яких бібліографи регулярно надають абонентам відомості про нову літературу відповідно до їхніх запитів при наявності постійно діючого зворотного зв’язку.
 Нові технології дозволяють упроваджувати подальші зміни в організацію ВРІ, ДОК. В автоматизованому режимі можна розсилати не лише бібліографічну інформацію, але й анкети для виявлення запитів користувачів, і отримувати заявки на теми абонентів ВРІ.
 Бібліографи відділу ДБО активно приймають участь у роботі бібліотеки в цілому, тісно співпрацюють з усіма підрозділами бібліотеки та кафедрами ВУЗу.

2023 © Бібліотека КНТУ